Alevi, deyişleri, nefesler, niyaz, hak, yedi ulu aşık, Aşık Bektaş Yıldız, Aşıkı, Aşık Veli, Deli Boran, Geredeli Aşık Dertli, Dertli Divani, Dertli Fakir, Derviş Ali, Derviş Edna, Diveli Mehemmed, Esiri, Fedai (Çorumlu), Garibi, Harabi, İbrahim, İbreti, Kemteri, Kul Arif, Kul Fakır Ali, Kul Himmet Üstadım, Kul Hüseyin, Mecnuni, Meluli, Noksani, Remzani, Sadık Baba, Sefil Ali, Seyit Süleyman, Sıdkı Baba (Aşık Pervane), Turabi Akbal, Visali, Yanyatan (Ali Belli), Amasyalı Fedai Baba, Miraçlama Örnekleri, Duaz-ı İmam Örnekleri, Mustafa Kemal Atatürk, Hünkâr Hacı Bektaş Veli, Abdal Musa, Yunus Emre, Hallacı Mansur, Teslim Taşı, Hünkar Hacı Bektaş Veli Vakfı Alevi Belgeseli, Zakir, On iki imam, Hacı Bektaş Veli Evlatları, Ahmet Cemalettin Çelebi, Balım Sultan, Bektaş Çelebi (Şiri), Feyzullah Çelebi- Feyziya, Güzide Ana - Katibi, Hamdullah Çelebi- Hasreti, Hüseyin Fevzi - Çelebi (Ulusoy), Seyyid Ali Sultan, Veliyettin Çelebi- Hürremi, alevi-deyisleri-nefesler - Aşığın Sözü Kuran'ın Özü, Telli Kuran, Postnişin, Bektaşi, Nefes, Erkan Çanakçı, Amasya, Tokat, Zile, Çorum, Şanlıurfa, Adıyaman, Alevi Deyişleri Nefesler - DervisAli

Alevi Deyişleri Nefesler

DervisAliDERVİŞ ALİ

19. Yüzyıl Bektaşi ozanlarındandır. İki şiirinde 1856-1860 tarihlerini veriyor. Deyişlerinde Orta Anadolulu, daha çok Sivas köylüsü olduğu seziliyor. Oldukça güçlü bir sanatçıdır. Yeniçeriliğin kaldırılışından sonra Anadolu ve Rumeli'deki tekkelerin kapatılmasından duyduğu üzüntü üzerine yazdığı nefesten, yeniden kuruluş ve kurtuluş için Şah'ın yollarını gözlediği anlaşılıyor. Bir deyişinde Hacı Bektaş Veli evlatlarından, çağdaşı Feyzullah Çelebi' yi mürşit tanıdığı anlaşılıyor. Onu çok sevdiği bellidir.
   Gerçek kimliği, doğum-ölüm tarihleri bilinmeyen Derviş Ali'nin, on dokuzuncu yüzyılın son yarısına değin yaşamış bir Hak Aşığı olduğu biliniyor. Ancak, yine de yaşamı hakkında ayrıntılı ve toplu bir şey bilinmemektedir. 1897'de yazmış olduğu iki şiirinden zamanını çıkarabiliyoruz.
   Son dönemlerde düzenlenmiş yazma dergilerde, bir çok şiirine rastlanıyor. Sosyal ve kişisel eleştirilerle dolu, öğütsel kurallar içeren koşma tarzında yazdığı şiirler yanında, din dışı doğa güzelliklerini yansıtan şiirleri de vardır.
   Coşkulu sade bir söyleyişi var. İnançlarını ve sevgisini basite düşmeden yalın bir dille söylemiştir. Çağına göre daha duru bir dil kullanır. Şiirleri kitap halinde yayınlanmamıştır. Deyişleri sanatçılar tarafından bestelenmiştir.(düzenlenmiştir.)
Yararlanılan kaynaklar:
asikremzani.net
İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi Cilt 4
 
DEYİŞLERİ
 
1
Adem ata gibi çiftin sürerken 
Kolay gele dedi bir yeşil gelin
Gördüm cemalini oldum ben hayran
Kolay gele dedi bir yeşil gelin
 
Sana huri derler iyice baktık
Mümin kullarına ihsanı çoktur
Dünyada güzelsin menendir yoktur
Kolay gele dedi bir yeşil gelin
 
Senin şu tenlerin misk gibi kokar
Kendi kendini sırlara çeker
Başından aşağı nurların akar
Kolay gele dedi bir yeşil gelin
 
Emanet verildi sözün nihanı
Sen oldun artık canların canı
Gafil durma DERVİŞ ALİ yoklarım seni
Kolay gele dedi bir yeşil gelin
 
Ana Kaynak: Mustafa Çanakçı
Alıntı: Erkan Çanakçı-Albüm-Soluk 0.9 GELİN )
 
2
Ahiret evinden bize gel oldu 
Dostlar bizim için ağlamasınlar 
Evvelim Ali'dır ahir Muhammet 
Boşa bizim için ağlamasınlar 
 
Üstüme geliptir bir böyük duman 
Yüklendi göçümüz gediyom heman 
Önümde kılavuz oniki imam 
Dostlar bizim için ağlamasınlar
 
Muhammet mehtı divanda vezir 
Her nerde çağırsan hak orda hazır 
Meyyittimi yuyan bozatlı hızır 
Sakın benim için ağlamasınlar 
 
Hak taaladan geldi ise bu işler 
Muhammedin şevkine cümle güneşler 
Tuz ekmeğı helal edin kardeşler 
Dostlar (sakın) bizim için ağlamasınlar 
 
Fırgatıma yerler gökler derildi 
Düldülün zarbından dünya yarıldı 
Sorgu suvalimiz burda soruldu 
Sakın bizim için ağlamasınlar
 
Kimseler bilmedi benim halımı 
Oniki imama dönderdim yolumu 
Bir seyide verin benim salımı 
Sakın benim için ağlamasınlar 
 
DERVİŞ ALİ’yede bir gün gel olur 
O zaman da cihanda inilti olur 
Bizi arayanlar mahşerde bulur 
Gayrı bizim için ağlamasınlar 
 
3
Yeri göğü arşı kürsü yaradan 
Men Ali'den başka Tanrı görmedim 
Yaradub kulunun kısmetin veren 
Men Ali'den başka Tanrı görmedim
 
Bin bir ismi vardır bir ismi Allah 
Eğer inanmazsan hem vallah billah 
Ademi görmüşüm elhamdülillah 
Men Ali'den başka Tanrı görmedim
 
Cennet-i alanın altundur taşı
Her ne görür isen hikmettir işi 
Yüz yiğirmi dört bin nebiler başı 
Men Ali'den başka Tanrı görmedim
 
Ali gibi er gelmedi cihane
Ana da buldular dürlü bahane
Yedi kez uğradım ulu divane 
Men Ali'den başka Tanrı görmedim
 
DERVİŞ ALİ'm bu ikrara beli dir 
Dilim söyler ama kendim delidir 
Allah bir Muhammed Tanrı Ali'dir 
Men Ali'den başka Tann görmedim
 
4
Ta ezelden meyil verdik bu sırra 
Mayası Hak'dandır boyandık nura 
Arşdan yüz dört kitab inince yere 
Kur'an Muhammed'e inen Ali'dir
 
Ali'm Zülfikar'ı ele alınca
Şeriatı tarikatta bulunca 
Kudüs-Şerif cami'ine girince 
Temcid ezanı okuyan Ali'dir
 
Şems ü Kamer zuhur etti cihane 
Sofu yoktur tuttuğu iş bahane
Yarın varılınca ulu divane 
Divanda suçunu soran Ali'dir
 
Kim getürdü muvafıkı cemine 
La'net olsun ol Yezid'in şanına 
Taliblik etmedi kerem Kanına 
Yezid'i dergahdan süren Ali'dir
 
Dergaha akıyor pınarın başı 
Alnında yıldızı tuğradır başı 
İmam Hasan on iki imamlar başı 
Güneş Hüseyn dersin veren Ali'dir
 
İmam Zeynal kalbimizde salavat
Şah imam Bakır'dan bulduk mahabbet 
Ca'fer'i görünce artıyor firkat
Serimi sevdaya salan Ali'dir
 
Kazım-ı Musa Rıza'ya varalım
Taki Naki Askeri'yi görelim
On iki imamlara yüzler sürelim 
İmamları candan seven Ali'dir
 
Hasan Askeri'nin açıldı bahtı 
Doksan bin erle kıla hucceti 
Menşurun sahibi Muhammed 
Mehdi Kıyamda yarasın saran Ali'dir
 
İsa peygamberim Şam'a girince
Yer ve gök titredi Ali gelince
Ali'm Zülfikar'ı ele alınca
Yezid'i bölük bölük eden Ali'dir
 
Gel hey DERVİŞ ALİ'm Hızır üstadım 
Muhammed Ali'den vardır küşadım 
Yedi derya gibi artar feryadım
İçüp serçeşmeden kanan Ali'dir
 
5
Erenler, Veliler, Kırklar, Yediler 
On iki imamlar kurbanıyız biz 
Okundu tekbiri, durduk kıbleye 
On iki imamlar kurbanıyız biz
 
Şahım sen kimseye bulma bahane 
Bir zaman söylensin iki cihane 
Rıza lokmasını ulu divane
On iki imamlar kurbanıyız biz
 
Anamız Meryem'dir, atamız 
Cibril Nefesten zahirdir hükmüne kail 
Bizi şaha kurban etti Azrail
On iki imamlar kurbanıyız biz
 
Yedi kerre yünceğizim kırptılar
İbrahim'in sürüsüne kattılar
Etimi de pare pare ettiler
On iki imamlar kurbanıyız biz
 
Kurbanlık koç ile bile yıkandım 
Feriştehler çaldı, ben de sayıldım 
Kırklar makamında ben de doyuldum 
On iki imamlar kurbanıyız biz
 
DERVİŞ ALİ' im, kanın na-haka dökme 
El ne derse desin, sen ana bakma 
Şah yürümedikçe postundan çıkma 
On iki imamlar kurbanıyız biz
 
6
Ala gözlü nazlı pirim
Gönül senin pervendedir
Ben severim sen kaçarsın
İman senin nerendedir
 
Akar boz bulanık çaylar
Meyvasız olur mu bağlar
Akın ile olmaz sığlar
Hesap yolu sürendedir

Kaşların kurulu yaydır
Mah cemalin be'dir aydır
Bahçaya girmek kolaydır
Fesat gülü derendedir

Derviş bellidir tacından
Dert alıyor dert ucundan
Şu densiz insanlar suçundan
Sefil baykuş virandadır
 
DERVİŞ ALİ' m der övdüğüm
Aşkın hayalin kurduğum
Suç benim değil sevdiğim
Sana meyil verendedir
 
 
7
Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim
Araya Kimseyi Alma Sevgilim
Ya Benim Kimim Var Kime Yalvarayım
Kaldır Kalbindeki Karayı Gönül
 
Dünya İçin Gül Benzini Soldurma
Halden Bilmeyene Halin Bildirme
Tabip Olmayana Yaran Sardırma
Azdırırsın Bir Gün Yarayı Gönül
 
Solmazsa Dünyada Güzeller Solmaz
Bu Dünya Fanidir Kimseye Kalmaz
Yalan Dolan İle Sofuluk Olmaz
Mümin Olan Bekler Sırayı Gönül
 
DERVİŞ ALİ’m Öğüt Verir Özüne
Gönül Lütfeyledi Geldi Sözüne
Azrail Konarsa Göğsün Düzüne
O Zaman Görürsün Karayı Gönül
 
8
Nefes harceyleme salma araya
Bir özün bilmeze bildiremezsin
Müşteri olmadan gelip geçene
Gel al demeyinen aldıramazsın
 
Ne güzel kapıdır görünen kapı
Ordan gelir geçer kulların hepi
Yüzbin emek çeksen yapılmaz yapı
Kumdan duvar örme kaldıramazsın
 
DERVİŞ ALİm derki koyman hayını
Herkes beğenmiştir kendi huyunu
Dibi delik kaba hakkın suyunu
Taşıyıp yorulma dolduramazsın

9
İki cihan serverine verdim özümü
Muhabbetim Şah-ı Merdan Ali’dir
Kur-an’ın suresi düştü serime,
Ahı zarım Şah-ı Merdan Ali’dir

Nur içinde bağlıyordu bilekler
Acep Kabul olur mu ola dilekler
Zelzele eyledi de cümle melekler
Fizahımız Şah-ı Merdan Ali’dir

Düldülle Zülfikar Ali ‘nin nesi
Tuba ağacından Selman’ın tası
Baharda dinledim bülbülün sesi
Figanımız  Şah-ı Merdan Ali’dir

12 İmam’ın bendine düştüm
Hasan Hüseyin’den bâdeyi içtim
İmam Zeynel’in zindanında uçtum
Gözüm yaşı Şah-ı Merdan Ali’dir

İmam Bakır rahmet İmam Cafer’dir
Hakikat bâbında dindir imamdır
Hakkın emri ile buyruk yazandır
Selavatım Şah-ı Merdan Ali’dir

Musayı Kazım’dır sancağı çeken
İmamı Rıza’dır gül gibi kokan
Azmedince iki cihana bakan
O rüzgarım Şah-ı Merdan Ali’dir

Muhammet Taki ’dir ol benim ganım
Hasan ül Asker’e karıştır beni
Ali Gül Naki ‘dir destem fenahım
İlim kapısı Şah-ı Merdan Ali’dir

İmam Mehti bilir gerçek halimi
Evliyalar dinler oldu zarımı
Ulu divana çektiler yolumu
Kılavuzum Şah-ı Merdan Ali’dir

DERVİŞ ALİM eder aman amana
Şefahat etmezler gönlü gümana
Serim kurban olsun Doksan Bin Er ’e
Kabul eden Şah-ı Merdan Ali’dir
 
 
Derviş Ali' den Bir Deyiş:
 
TAGS:YEŞİL GELİN,DERVİŞ ALİ,AĞLAMASINLAR,DEYİŞLER,Ala gözlü pirim,Solmazsa Dünyada Güzeller Solmaz,

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
Bugün: 146
Toplam Ziyaretçi: 351125
.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=